Nadace a nadační fondy

KOMPLEXNÍ SLUŽBY PRO NADACE A NADAČNÍ FONDY

Jsme profesinálové, a tak se na nás můžete s důvěrou obrátit v jakékoli věci týkající se nadací a nadačních fondů. Pomůžeme Vám tak s veškerou administrativou, právní i účetní agendou nadace či nadačního fondu a rádi se staneme průvodcem v byrokratickém procesu související s jejich fungováním a správou.

V souvislosti s nadacemi a nadačními fondy poskytujeme tyto služby: 

 • založíme vaši novou nadaci či nadační fond a zajistíme zápis do nadačního rejstříku
 • provedeme požadované změny, aktualizace a úpravu zakládací listiny existující nadace či nadačního fondu
 • zajistíme volbu a zápis nových orgánů do nadačního rejstříku
 • zajistíme registraci na finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení
 • poskytneme odborné vedení účetnictví a mzdové agendy a daňové a právní poradenství při využívání nadace či nadačního fondu
 • pomůžeme se zrušením a likvidací nadace nebo nadačního fondu včetně výmazu z nadačního rejstříku

Neváhejte se na nás obrátit, naši experti si s vaším problémem bezchybně poradí.

Charakteristika nadace

Nadací se rozumí účelové sdružení majetku zřízené za účelem trvalého dosahování cíle prospěšného buď v hospodářském, nebo společenském smyslu

Nadace nese ve svém názvu vždy slovo „nadace“ a dále zpravidla označení účelu, pro který je zřízena, případně jméno svého zakladatele nebo osoby, na jejíž počest ji zakladatel zřídil.

Právně jsou náležitosti založení, vzniku a existence nadace upraveny v paragrafech 309 až 316 zákona 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník (NOZ).

Založení a vznik nadace

Založení nadace je možné provést nadační listinou buď v podobě zakládací listiny, nebo v podobě pořízení pro případ smrti. Vždy má tento dokument formu veřejné listiny – notářského zápisu.

Zakládací listina musí podle NOZ obsahovat minimálně tyto údaje:

 • název a sídlo nadace,
 • jméno zakladatele a jeho bydliště nebo sídlo,
 • vymezení účelu, pro který se nadace zakládá,
 • údaj o výši vkladu každého zakladatele,
 • údaj o výši nadačního kapitálu,
 • počet členů správní rady i jména a bydliště jejích prvních členů a údaj, jakým způsobem členové správní rady za nadaci jednají,
 • počet členů dozorčí rady i jména a bydliště jejích prvních členů, případně, není-li dozorčí rada zřizována, jméno a bydliště prvního revizora,
 • určení správce vkladů a
 • podmínky pro poskytování nadačních příspěvků.

Pořízení pro případ smrti obsahuje podle NOZ následující:

 • název nadace,
 • vymezení účelu, pro který se nadace zakládá,
 • údaj o výši vkladu,
 • údaj o výši nadačního kapitálu a
 • podmínky pro poskytování nadačních příspěvků.

Statut nadace určí minimálně způsob jednání orgánů nadace a podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, případně též okruh osob, kterým je lze poskytovat.

Nadace vznikne ke dni zápisu do veřejného rejstříku.

Majetek nadace

Majetek nadace je v souladu s § 335-341 NOZ tvořen nadační jistinou a ostatním majetkem. Celková hodnota nadační jistiny je minimálně 500 000 Kč. Peněžní vyjádření nadační jistiny je nadační kapitál, jehož výše se zapisuje do veřejného rejstříku.

Nadace je nezisková organizace, proto může provozovat podnikání pouze jako svou vedlejší činnost.

Nadační fond

Nadační fond na rozdíl od nadace nevytváří nadační jistinu ani nadační kapitál. Nadační fond na rozdíl od nadace nemusí mít trvalou povahu. Nadační fond představuje snadnou a jednoduchou alternativu nadace a není tolik náročný na správu ani provoz,

Administrativa spojená se zakládáním, provozem či likvidací nadace nebo nadačního fondu je poměrně komplikovaná a časově náročná. Proto je tu naše firma Profineziskosvky.cz, který za vás veškeré potřebné administrativní náležitosti ochotně, profesionálně a rychle vyřídí.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít