Společenství vlastníků jednotek

Termín „Společenství vlastníků jednotek“ nebo zkratka „SVJ“ označuje skupinu majitelů právně samostatných částí – jednotek - jedné budovy. Zpravidla se jedná o bytové jednotky, může ale jít i o nebytové prostory, např. obchody nebo kanceláře. Společenství vlastníků je právnická osoba, která má na starost zajišťování správy domu a pozemku.

Služby, které poskytuje naše firma společenstvím vlastníků jednotek:

 • aktualizujeme a přizpůobíme Vaše stanovy novému Občankému zákoníku (NOZ)
 • založíme vaše nové SVJ a zařídíme jeho zápis do obchodního rejstříku (OR)
 • provedeme změny, aktualizaci a úpravu stanov existujícího společenství vlastníků jednotek
 • zorganizujeme volbu a zápis nových orgánů SVJ
 • zaregistrujeme Vaše nové SVJ na finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení
 • povedení účetnictví a mzdovou agendu pro Vaše SVJ
 • poskytneme daňové a právní poradenství pro SVJ
 • zařídíme zrušení a likvidaci SVJ

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte nás kontaktovat. Své služby poskytujeme profesionálně a rychle. Stanovy vašeho SVJ vám nastavíme přesně podle vašich požadavků a potřeb vašeho SVJ a vyřešíme všechny ostatní náležitosti.

Účel SVJ

Termín „Společenství vlastníků jednotek“ nebo zkratka „SVJ“ označuje skupinu majitelů právně samostatných částí – jednotek - jedné budovy. Zpravidla se jedná o bytové jednotky, může ale jít i o nebytové prostory, např. obchody nebo kanceláře. Společenství vlastníků je právnická osoba, která má na starost zajišťování správy domu a pozemku.

SVJ je právnická osoba, která se zakládá za účelem správy jednotlivých jednotek a společných prostor budovy i příslušných pozemků. Jakožto nezisková organizace nesmí podnikat, ale může nabývat majetek a nakládat s ním pro účely správy domu a pozemku. Může tedy např. pronajímat nebytové prostory, které jsou součástí domu, a s výnosem z tohoto pronájmu zhodnocovat nemovitost nebo jej rozdělit mezi členy SVJ.

O rozdělení budovy na jednotky rozhoduje její majitel, u novostaveb je to zpravidla developerská firma, která budovu postavila právě za účelem jejího rozprodání po jednotlivých bytech novým majitelům těchto jednotek. O rozdělení na byty mohou rozhodnout i spolumajitelé staršího bytového domu. Prohlášení o rozdělení budovy nebo smlouva o výstavbě nebo jiné smlouvy o rozdělení budovy na jednotky jsou dokumenty, které je nutno uložit do sbírky listin katastru nemovitostí. Od okamžiku rozdělení na jednotky se stávají tyto jednotky samostatnými a je možno s nimi nakládat, prodávat je dalším osobám apod.

Založení a vznik SVJ

SVJ nevzniká ze zákona, nýbrž na základě dobrovolného právního jednání zakladatelů. K založení SVJ dojde schválením stanov. Stanovy mají povinně formu notářského zápisu.

Ke vzniku SVJ dojde k datu jeho zápisu do veřejného rejstříku.

Stanovy SVJ

Stanovy SVJ mají v názvu termín „společenství vlastníků“ a přesné označení domu, pro který vzniklo. 

Stanovy obsahují:

 • sídlo SVJ, které může být jak v domě, pro který společenství vlastníků vzniká, tak i na jiné adrese
 • členská práva a povinnosti vlastníků bytů a způsob jejich uplatňování
 • určení orgánů, jejich působnost, počet členů, délku jejich funkčního období, způsob svolávání, jednání a usnášení
 • jména prvních členů statutárních orgánů
 • pravidla správy domu a pozemku a pravidla užívání společných částí
 • pravidla pro tvorbu rozpočtu, pro příspěvky na správu domu, způsob určení, kolik budou jednotliví vlastníci platit

Orgány a jednání SVJ

Statutárním orgánem je výbor nebo, pokud tak určí stanovy, předseda společenství vlastníků. 

Nejvyšším orgánem SVJ je shromáždění všech vlastníků jednotek. Každý člen shromáždění má takový počet hlasů, jaký odpovídá velikosti jeho podílu na společných částech. Shromáždění je usnášeníschopné, pokud jsou přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Způsob hlasování upravují stanovy. Může jít kromě osobního hlasování přímo na shromáždění také o hlasování písemné (per rollam) nebo elektronické.

Statutární orgán svolává shromáždění nejméně jednou do roka, může také svolat shromáždění na žádost vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít