Svěřenské fondy

KOMPLEXNÍ SLUŽBY PRO svěřenské fondy 

Jsme profesinálové, a tak se na nás můžete s důvěrou obrátit v jakékoli věci týkající se svěřenských fondů. Pomůžeme Vám s veškerou administrativou, právní i účetní agendou svěřenského fondu.

V souvislosti s Vaším svěřenským fondem pro Vás zařídíme následující:

  • založení svěřenského fondu a jeho zápis do veřejného rejstříku
  • volba orgánů svěřenského fondu
  • správa svěřenského fondu a poskytnutí osoby profesionálního správce z řad advokátů
  • vedení účetnictví svěřenského fondu
  • zrušení a likvidace svěřenského fondu
  • výmaz z veřejného rejstříku v případě zániku 

Charakteristika svěřenského fondu

Svěřenské fondy nejčastěji slouží jako nástroj k dlouhodobé správě rodinného či firemního majetku, k zachování důvěrnosti informací o majetku nebo bezpečnému a stabilnímu strukturování budoucího předávání majetku v rámci rodiny, jeho ochraně a zabránění rozmělnění rodinného jmění. Svěřenský fond vznikne vyčleněním určité části majetku z vlastnictví zakladatele fondu. Je při tom zachována anonymita tohoto majetku. Takto vyčleněný majetek se tedy stává se majetkem samostatným a anonymním.

Svěřenský fond může být vytvořen fyzickou nebo právnickou osobou, která za určitým účelem vyčlenění část svého majetku. Tímto právním jednáním se pak tato osoba stává zakladatelem svěřenského fondu.

Podle určení se rozlišují svěřenské fondy zřízené k soukromému účelu nebo k veřejně prospěšnému účelu. Účel svěřenského fondu nelze v průběhu jeho existence měnit.

Pokud se do svěřenského fondu vkládá nemovitý majetek, neuplatňuje se 4% daň z nabytí nemovitých věcí, jak je tomu např. při vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti.

Majetek fondu zapsaný v oficiálních registrech (např. nemovitosti v KN) je registrován pod jménem svěřenského správce s dodatkem, že se jedná o svěřenského správce. Vlastnické právo přechází přímo na samotný fond, který ale nemá právní subjektivitu. K majetku vyčleněnému do fondu nemá nikdo vlastnická práva.

Výhodou pro zakladatele fondu je snížení daňového základu, a tedy i nižší daňové odvody. Založením svěřenského fondu si jeho zakladatel zajistí kontrolu nad kapitálem a nad příjmy vyplácenými obmyšlenému svěřenského fondu.

Je-li fond zřízen pro případ smrti, subjekty se vyhnou často zdlouhavému dědickému řízení a placení dědických nákladů.

Založení a vznik svěřenského fondu

Svěřenský fond lze zřídit na základě smlouvy o vyčlenění majetku z vlastnictví zakladatele. Tato smlouva musí mít formu notářského zápisu nebo závětí. V prvním případě jde o smlouvu mezi zakladatelem a správcem, ve druhém případě jde o opatření k okamžiku úmrtí, podle závěti pak fond nevstupuje do dědictví.

Smlouva definuje podle účelu, zda jde o svěřenský fond veřejně prospěšný nebo soukromý. Svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat. Zakladatel ustanoví statut fondu, a to formou veřejné listiny (notářského zápisu).

Svěřenský fond pak vznikne zápisem do příslušného veřejného rejstříku. V souladu se zákonem 460/2016 Sb. ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, je od 1.1.1018 nutno ve veřejném rejstříku – evidenci svěřenských fondů – registrovat veškeré nově vznikající svěřenské fondy. Fondy zřízené před rokem 2018 je nutno zaregistrovat do 1.7.2018.

Dne 1. 7. 2017 vstoupila v účinnost novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V souladu s touto novelou je nově zavedena evidence skutečných majitelů.

Zánik svěřenského fondu

Správa svěřenského fondu skončí uplynutím doby, na kterou byl zřízen, nebo je-li dosaženo účelu, pro který byl zřízen, nebo rozhodne-li tak soud. Správa svěřenského fondu zřízeného za soukromým účelem končí také v případě, že se všichni obmyšlení vzdají práva na plnění z tohoto fondu. Svěřenský fond zaniká převodem majetku do vlastnictví oprávněné osoby a následným výmazem z veřejného rejstříku.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít