Ústavy

Komplexní služby pro ústavy

Jsme profesinálové, a tak se na nás můžete s důvěrou obrátit v jakékoli věci týkající se ústavů. 

V souvislosti s Vaším ústavem pro Vás zařídíme následující:

 • založení ústavu a jeho zápis do veřejného rejstříku
 • zakládací listiny a jejich změny
 • volba orgánů ústavu
 • právní poradenství pro ústavy
 • vedení účetnictví ústavům
 • změna sídla ústavu
 • likvidace ústavů
 • výmaz z veřejného rejstříku v případě zániku ústavu

Základní charakteristika ústavu

Termín „ústav“ je všeobecně vžitý pro instituci orientovanou na vědeckou, výzkumnou, vzdělávací, kulturní, odbornou či zdravotnickou činnost, také se tak označují např. specializované součásti vysokých škol apod. V hovorovém jazyce se výraz „ústav“ používá pro označení jakékoli školy ve spojení „vzdělávací ústav“ apod.

Po právní stránce je ústav právnická osoba založení za účelem provozování takové činnosti, která přináší společenský nebo hospodářský užitek a jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených.

Založení a vznik ústavu

Ústav je založen sepsáním a schválením zakládací listiny nebo pořízením pro případ smrti. Pro zakládací smlouvu se vyžaduje forma veřejné listiny.

Zakládací listina ústavu obsahuje:

 • název ústavu a jeho sídlo,
 • účel ústavu vymezením předmětu jeho činnosti, popřípadě i předmět jeho podnikání,
 • údaj o výši vkladu, popřípadě o jeho nepeněžitém předmětu,
 • počet členů správní rady i jména a bydliště jejích prvních členů a
 • podrobnosti o vnitřní organizaci ústavu

Vnitřní organizace může však být stanovena také ve statutu ústavu, který bývá podrobnější než zakladatelská listina.

Ústav vznikne zápisem do veřejného rejstříku.

Orgány ústavu

Orgány ústavu jsou ředitel ústavu (v některých případech jsou vžité i jiné termíny, např. předseda, přednosta apod.) a správní rada ústavu. Statutárním orgánem ústavu je ředitel. Ředitel nemůže být členem správní rady ani např. kontrolního orgánu typu dozorčí rada. Funkční období člena správní rady je zpravidla tříleté, pokud není v zakladatelské listině nebo ve statutu stanoveno jiné.

Správní rada volí i odvolává ředitele, dohlíží na výkon jeho působnosti, schvaluje rozpočet, účetní závěrky a výroční zprávy ústavu.

Výroční zpráva

Výroční zpráva ústavu obsahuje zákonem stanovené údaje o hospodaření ústavu včetně výše odměn členům orgánů ústavu a o případných změnách zakladatelské listiny nebo statutu nebo změnách členství v orgánech ústavu.

Výroční zpráva se zveřejňuje nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období uložením do sbírky listin. Zakladatelská listina nebo statut mohou učit i další způsob zveřejnění, např. na internetu.

Zánik ústavu

Ústav zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít