Spolky

Spolky patří mezi nejvíce používané neziskové právnické osoby  v České republice. Právní úprava spolků vychází z příslušných ustanovení Občasnkého zákoníku (NOZ), která sjednotila předchozí rostříštěnou úpravu obecně prospěšných společností.

Pro všechny spolky poskytujeme následující komplexní služby:

 • založení nového spolku a jeho zápis do spolkového rejstříku
 • převod neziskové organizace podle starého zákona na zapsaný spolek v souladu s NOZ
 • změny, aktualizace a úpravu stanov existujícího spolku
 • volbu a zápis nových orgánů spolku
 • registraci Vašeho spolku na finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení
 • vedení účetnictví a mzdové agendy pro Váš spolek
 • daňové a právní poradenství při využívání spolku
 • zrušení a likvidace spolku včetně výmazu ze spolkového rejstříku
 • poskytnutí sídla pro Váš spolek

Charakteristika spolku

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří mají zájem organizovaně vykonávat společnou činnost. Spolek zakládají minimálně tři osoby. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.

Hlavní činností spolku nemůže být podnikání nebo jiná výdělečná činnost, činností spolku je jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti může být pro spolek pouze činností vedlejší. Zisk z takovéto činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Proč registrovat spolek do spolkového rejstříku?

Podle NOZ, který nabyl účinnosti k 1. lednu 2014, se transformují občanská sdružení na spolky. Pokud občanské sdružení nesplnilo do stanovené tříleté lhůty legislativní požadavky NOZ, soud počínaje 1. lednem 2017 může začít s likvidací těch spolků, které se platné legislativě nepřizpůsobily. Pokud i Váš spolek spadá to této kategorie, neváhejte nás kontaktovat, vyhnete se zbytečným nepříjemnostem.

Jaké jsou výhody zapsaného spolku?

Pokud je zapsaný spolek zároveň veřejně prospěšným poplatníkem dle ustanovení § 18a a násl. zákona o dani z příjmu, pak stejně jako jiné neziskové právnické osoby a organizace požívá následujících daňových výhod:

 • osvobození od daně pro příjmy plynoucí z darů
 • osvobození od daně pro členské příspěvky
 • příjmy z výdělečné činnosti až do částky 300.000,- Kč ročně
 • možnost čerpání dotací

Založení a vznik spolku

Spolek lze založit, shodnou-li se jeho zakladatelé na obsahu stanov. Ve stanovách je obsaženo minimálně název a sídlo spolku, účel spolku, práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat a určení statutárního orgánu.

Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku. Spolek následně vznikne dnem zápisu do veřejného rejstříku. Návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku podávají zakladatelé na předepsaném formuláři (viz www.justice.cz) a podpisy musejí být úředně ověřeny. Návrh na zápis spolků nepodléhá poplatkové povinnosti.

K návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku je třeba přiložit alespoň tyto přílohy:

 • zápis o shodě zakládajících členů spolku o obsahu stanov včetně volby orgánů, resp. jejich členů
 • souhlas všech osob tvořících statutární (popř. i jiný) orgán spolku se svým zápisem do spolkového rejstříku a čestné prohlášení o svéprávnosti a neexistenci úpadku, podpis na tomto dokumentu musí být úředně ověřen
 • aktuální znění stanov spolku

Členství ve spolku a jeho zánik

Zájemce o členství ve spolku projevuje svou vůli být vázán stanovami spolku od okamžiku, kdy vznikne jeho členství. O přijetí za člena spolku rozhoduje orgán, který je určen ve stanovách, nebo nejvyšší orgán spolku.

Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, nebo dalšími způsoby uvedenými ve stanovách nebo v zákoně.

Organizační struktura a nejvyšší orgán spolku

Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, stanovy mohou dále určit další orgány jako je kontrolní nebo rozhodčí komise apod., přičemž tyto orgány mohou být pojmenovány libovolně, pokud ovšem jejich název nezpůsobí klamný dojem o jejich povaze.

Statutární orgán spolku může být kolektivní, v tom případě lze mluvit o výboru, nebo individuální, v tom případě je to zpravidla předseda. Členy statutárního orgánu volí a odvolává nejvyšší orgán spolku, neurčí-li stanovy jinak. Funkční období členů volených orgánů spolku je pětileté, neurčí-li stanovy jinak.

Stanovy rovněž určí, který orgán je nejvyšším orgánem spolku. Do jeho působnosti zpravidla náleží určit hlavní zaměření činnosti spolku, rozhodovat o změně stanov, schválit výsledek hospodaření spolku, hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů a rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. Pokud stanovy neurčí jinak, je nejvyšším orgánem spolku členská schůze.

Převod, změna a registrace spolků

Potřebujete převést neziskovou organizaci (nejčastěji pak obecně prospěšnou společnost) na zapsaný spolek tak, aby to vyhovovalo novému Občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb. (NOZ)? Chcete ve svém spolku provést jakékoli změny nebo aktualizovat jeho stanovy? Nemáte čas a kapacity na registraci Vašeho spolku na příslušných úřadech? Hledáte pro svůj spolek spolehlivou účetní firmu? Potřebujete pro svůj spolek sídlo? Nebo potřebujete založit spolek úplně nový? Nebo ho dokonce už nepotřebujete a rádi byste ho zlikvidovali podle zákona? 

Pak jste na správných stránkách. Tým našich odborníků se o veškerou administrativu spojenou se zakládáním, registrací, provozem i případnou likvidací spolku profesionálně postará.

 

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít