Co je to nadační fond?

Nadační fond je účelové sdružení majetku, které zakládá jeden nebo více zakladatelů. Nadační fond se zakládá stejně jako nadace za veřejně prospěšným nebo dobročinným účelem k dosahování společensky nebo hospodářsky užitečných cílů a může provádět i jinou výdělečnou činnost, ale pouze jako vedlejší činnost nepravidelně či jednorázově a výdělek musí sloužit výlučně k podpoře účelu nadačního fondu. Majetek nadačního fondu je tvořen vklady a dary. Nadační fond ale oproti nadaci nemá stanovenou minimální hodnotu vkladu, nemá nadační jistinu ani kapitál a vklady nemusí splňovat předpoklad trvalého výnosu. Výše vkladu je tedy zcela na úvaze zřizovatele.

Úprava orgánů nadačního fondu vychází převážně z obecné úpravy právnických osob. Orgány nadačního fondu jsou:

  • Správní rada, která má minimálně 3 členy a vykonává vše, co není svěřeno jiným orgánům nadačního fondu. Členem správní rady může být i právnická osoba.
  • Dozorčí rada, která má minimálně 3 členy, které sama volí a odvolává.
  • Revizor, kterým může být právnická osoba. Revizora volí a odvolává správní rada.

Nadační fond běžně zaniká, jakmile jsou finanční prostředky použity pro daný účel. V případě, že to výslovně připouští zakladatelská listina nadační fondu, může se fond transformovat v nadaci. V opačném případě se nepočítá s jeho dlouhodobou existencí.

Nadační fond není v České republice tak dlouho jako nadace. Nadační fond se objevil v českém právu až v roce 1998. Do té doby právní typ nadačního fondu neexistoval. Aktuálně je v České republice více jak 1700 nadačních fondů.

Mezi fondy v ČR patří například:

  • Nadační fond pro zdraví dětí (zřízen za účelem podpory výzkumu a vzdělávání v oblasti péče o zdraví matek a jejich dětí)

 Nadační fond Neuron na podporu vědy (zřízen za účelem podpory rozvoje vědy a výzkumu v ČR, nové generace český vědců,…)

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít