Založení nadačního fondu

Nadační fond se vždy zakládá zakládací listinou (i v případě, že je zakladatelů více) ve formě notářského zápisu. Dále může nadační fond vzniknout pořízením pro případ smrti.

Zakládací listina musí obsahovat tyto údaje:

 • Název nadačního fondu (název musí obsahovat slovo „nadační fond“)
 • Sídlo nadačního fondu
 • Informace o zřizovateli (v případě fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt, v případě právnické osoby název, IČO, sídlo právnické osoby a údaje statutárního orgánu)
 • Vymezení účelu, pro který se nadační fond zakládá
 • Výši vkladu, popřípadě hodnotu nepeněžitém předmětu. V případě nepeněžitého vkladu, musí být určen předmět vkladu a oceněn znalcem
 • Informace o členech správní rady (počet členů správní rady, jména, příjmení, rodná čísla, popřípadě datum narození, a trvalé bydliště členů první správní rady s uvedením způsobu jejich jednání jménem nadačního fondu)
 • Informace o členech dozorčí rady (počet členů dozorčí rady, jména, příjmení, rodná čísla, popřípadě datum narození, a trvalé bydliště členů první dozorčí rady anebo jméno, příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, a trvalé bydliště prvního revizora, vykonává-li působnost dozorčí rady revizor)
 • Určení správce vkladů
 • podmínky pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu nebo vymezení okruhu činností, jež nadační fond může vzhledem k svému účelu vykonávat

Návrh na zápis podává zřizovatel nebo jím zplnomocněná osoba. K návrhu je nutné přiložit tyto dokumenty:

 • čestná prohlášení členů správní a dozorčí rady o tom, že splňují všechny podmínky stanovené zákonem pro výkon uvedené funkce a souhlas s ustanovením do funkce,
 • prohlášení správce vkladu
 • doklad o splacení peněžního vkladu,
 •  v případě, že je zřizovatelem právnická osoba, tak výpis z obchodního rejstříku
 • souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla nadačního fondu
 • zakládací listina

 Nadační fond vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít