Co je to společenství vlastníků jednotek?

SVJ neboli společenství vlastníků jednotek je právnická osoba založená za účelem správy domu a pozemku. SVJ má na starosti hlavně správu budovy, provoz, opravy společných prostor, tedy např. chodby, střechy, schodiště, kotelny, prádelny kočárkárny, zahrady, apod. Dále také zajišťuje dodávky služeb a jejich rozúčtování a pojištění celého domu.

Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

Zakládá se schválením stanov, které musí být formou veřejné listiny, tedy notářského zápisu. Stanovy musí schválit při založení všichni vlastníci jednotek. Společenství vlastníků vzniká zápisem do veřejného rejstříku.

Nejvyšším orgánem společenství vlastníků je shromáždění. Výkonným orgánem společenství je statutární orgán, který může být buďto kolektivní, tedy výbor, nebo jednočlenný, tedy předseda společenství vlastníků.

Členství ve shromáždění je nerozlučně spjato s vlastnictvím jednotky. Členem shromáždění se stáváte automaticky a jedině nabytím vlastnického práva k jednotce a zároveň zánikem vlastnického práva automaticky zaniká i členství ve shromáždění.

Členem statutárního orgánu SVJ může být osoba, která je plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona. Členem statutárního orgánu může být i jiná právnická či fyzická osoba, než-li vlastník jednotky. Pokud je členem statutárního orgánu právnická osoba, tak její zástupce musí být rovněž svéprávný a bezúhonný.

 Člen statutárního orgánu je povinen být řádným hospodářem. Dle NOZ spočívá péče řádného hospodáře v nezbytné loajalitě, potřebných znalostech a pečlivostí. V případě, že vznikne SVJ škoda a prokáže se, že člen statutárního orgánu neplnil své povinnosti s péčí řádného hospodáře, může se SVJ domáhat náhrady škody, která jeho pochybením vznikla.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít