Stanovy společenství vlastníků jednotek

Od 1.1.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník. Všechna SVJ, která vznikla do 31.12.2013 měla do 1.1.2017 povinnost přizpůsobit své stanovy novému občanskému zákoníku. Pokud tuto povinnost společenství neučinila, soud je může postupně vyzívat k nápravě a následně v případě nesplnění povinnosti může uložit pokutu. Zrušení společenství není možné, protože společenství vznikala ze zákona.

Podle paragrafu § 1200 NOZ, musí stanovy obsahovat alespoň následující body:

  • název obsahující slovo "společenství vlastníků" a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo (v případě existujícího společenství, mělo společenství povinnost upravit název do dvou let, tedy do 1.1.2016)
  • sídlo určené v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo; není-li to možné, na jiném vhodném místě,
  • členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování,
  • určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení,
  • určení prvních členů statutárního orgánu,
  • pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí,
  • pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.

Rozhodnutí per rollam

Nově je možné rozhodovat ze zákona mimo zasedání shromáždění, tedy tzv. per rollam, a to korespondenční cestou. Je to možné vždy, kdy shromáždění nebude usnášeníschopné. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje většina hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů.

V ostatních případech (tedy jiných, než když není shromáždění usnášeníschopné) je možné mimo zasedání rozhodnout jen tehdy, pokud to připustí stanovy.

 Návrh rozhodnutí se posílá vlastníkům všech jednotek písemnou formou. Návrh musí obsahovat podklady a údaj o lhůtě k vyjádření. Vlastníci musí zaslat vyjádření, kde je uveden den, měsíc a rok, kdy vlastník hlasuje a jeho podpis. Dokument, kde se hlasuje musí obsahovat plné znění návrhu rozhodnutí. Po obdržení výsledků hlasování oznámí statutární orgán písemně ostatním vlastníkům výsledek hlasování. Rozhodnutí je platné, pokud o něm hlasovala většina vlastníků jednotek, není-li stanovami vyžadováno jinak.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít