Funkční období předsedy spolku

V případě, že je statutární orgán spolku individuální, je tímto orgánem zpravidla předseda spolku. V případě, že je statutární orgán spolku kolektivní, je tímto orgánem zpravidla výbor. Tento výbor může ze svých členů jmenovat předsedu a případně i místopředsedu. Konkrétní označení statutárního orgánu spolku určí stanovy spolku. Stanovy mohou dále určit další orgány jako je kontrolní nebo rozhodčí komise. Také označení těchto orgánů je libovolné a dané stanovami, platí pouze, že název těchto orgánů nezpůsobí klamný dojem o jejich povaze.

Podle zákona 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, je funkční období předsedy spolku pětileté. Stanovy ovšem mohou stanovit funkční období libovolně jinak dlouhé, stanovy se řídí konkrétními potřebami každého spolku.

Funkční období předsedy spolku začne běžet dnem jeho volby nejvyšším orgánem spolku, kterým bývá nejčastěji členská schůze. Při zakládání nového spolku má tedy následný zápis do spolkového rejstříku pouze deklaratorní povahu, ačkoli dnem vzniku spolku je právě den zápisu do rejstříku.

Po volbě nového předsedy spolku v již existujícím spolku je pak nutno provést zápis této změny do spolkového rejstříku co nejdříve, zákonná lhůta je 15 dní. Přestože není zákonem stanovena sankce za nedodržení této lhůty, je vhodné ji dodržet i z praktických důvodů: dokud je ve spolkovém rejstříku zapsán předchozí statutární orgán, může se stát, že s ním bude nějaký subjekt jednat v dobré víře, že takto zapsaná osoba je kompetentní zastupovat daný spolek. Takové jednání je pro spolek závazné, přestože k němu předchozí statutární orgán již oprávněn nebyl. Ve vlastním zájmu by tedy spolky měly návrh na zápis nově zvolených statutárních orgánů provést co nejdříve.

Zápis do spolkového rejstříku je nutno provést i v případě, že si spolek volí do funkce předsedy tutéž osobu opakovaně. Pokud by to spolek neprovedl, vystavuje se riziku, že jeho partneři mohou mít za to, že funkční období předsedy s ohledem na původní zápis vzniku funkce skončilo. Dokonce některé rejstříkové soudy mohou přistoupit k výmazu zápisu statutárních orgánu po uplynutí jejich funkčního období, a to z moci úřední. Daný spolek pak nemá zapsán žádný statutární orgán.

S veškerými administrativními náležitostmi spojenými se zápisem a změnami ve spolkovém rejstříu pomůže poradenská firma Profineziskovky.cz.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít