Jak založit spolek krok za krokem

Obecně vyjádřeno se termínem spolek rozumí skupina nebo sdružení osob spojených společným zájmem, který hodlají naplňovat v rámci činnosti spolku. Účel spolku může být vzájemně prospěšný, jako např. provozování určitého sportu, nebo veřejně prospěšný, jako např. poskytování sociálních služeb, vzdělávání nebo např. jakákoli charitativní činnost.

Spolek je forma právnické osoby, kterou upravuje zákon č. 89/2012 - nový občanský zákoník v paragrafech 214 až 302.

Spolek mohou založit nejméně tři osoby nebo může být spolek založen ustavující schůzí.

Zakladatelé mohou založit spolek, pokud sepíší stanovy spolku, na jejichž znění se shodnou. Stanovy musejí obsahovat název spolku, jehož součástí musí být slovo „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo alespoň zkratku „z. s.“. Stanovy rovněž obsahují sídlo spolku, přičemž pro účely stanov stačí uvést pouze město nebo obec. Nedílnou součástí stanov je účel spolku, který je během existence spolku neměnný, a dále práva a povinnosti členů spolku a způsob vzniku i zániku členství. Členem spolku může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Podstatné je rovněž určení statutárního orgánu, případně informace o zřízení kontrolního orgánu.

Úplné znění stanov spolku musí být uloženo v sídle spolku.

V případě, že má spolek vzniknout usnesením ustavující schůze, svolá svolavatel o vznik spolku vhodným způsobem ostatní zájemce o vznik spolku a předloží jim návrh stanov. Účastníci schůze, kteří podali přihlášku do spolku a vyhovují podmínkám pro členství, se zapíší do listiny přítomných. Účastníci ustavující schůze pak mohou schválit předložené stanovy. Účastníci, kteří nesouhlasí se zněním stanov, mohou od svého členství odstoupit.

Schválením stanov je spolek založen.

Spolek však vznikne až dnem zápisu do veřejného rejstříku, kterým je v tomto případě spolkový rejstřík.


© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít