Místopředseda spolku

Místopředseda spolku je označení osoby, která může být součástí statutárního orgánu spolku v případě, že spolek má kolektivní statutární orgán. Přesné postavení a pravomoci místopředsedy spolku určí stanovy.

Kolektivní statutární orgán zapsaného spolku může být nazván např. výbor a počet jeho členů a jejich označení určí stanovy spolku. Stanovy mohou např. určit, že výbor bude mít předsedu, místopředsedu a další členy výboru, určí také způsob jednání jednotlivých členů statutárního orgánu. Členy statutárního orgánu volí a odvolává nejvyšší orgán spolku, což je zpravidla členská schůze. Neurčí-li stanovy jinak, je funkční období jednotlivých členů volených orgánů spolku pětileté.

Stanovy mohou určit, že místopředseda přebírá pravomoci a působnost předsedy v případě, že předseda není schopen vykonávat svou funkci.

Místopředseda spolku se zapisuje do spolkového rejstříku. Rozhodnutí o jmenování místopředsedy spolku s jeho souhlas se zápisem do rejstříku je nutno doplnit jeho ověřeným podpisem.

V případě kolektivního statutárního orgánu je potřeba určit způsob, jak mohou jeho členové jednat za spolek. Každý člen statutárního orgánu může jednat samostatně nebo členové mohou jednat společně nebo mohou stanovy určit jiné způsoby, např. že za spolek navenek jednají vždy alespoň 2 členové výboru, za spolek navenek jedná předseda spolku společně s místopředsedou, případně jiným členem výboru, v případě nepřítomnosti předsedy jedná za spolek navenek místopředseda společně s dvěma dalšími členy výboru.

Neurčí-li stanovy jinak, jedná každý člen statutárního orgánu samostatně.

Dojde-li k potřebě změnit osobu místopředsedy spolku, je nutno podat návrh na změnu zápisu v rejstříku prostřednictvím formuláře na webu www.justice.cz, přiložit zápis o zvolení nového místopředsedy o způsobilosti k výkonu funkce a souhlas nového místopředsedy se zápisem do rejstříku s jeho ověřeným podpisem.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít