Nejvyšší orgán spolku

Standardními orgány spolku jsou podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. statutární orgán a nejvyšší orgán. Povahu těchto orgánů určí stanovy spolku. Stanovy mohou navíc určit další orgány spolku, např. kontrolní nebo rozhodčí komisi apod. 

Stanovy určí, který orgán je nejvyšším orgánem spolku, nejčastěji tímto nejvyšším orgánem je členská schůze. Nejvyšší orgán spolku určí hlavní zaměření činnosti spolku. V jeho pravomoci je dále rozhodovat o změně stanov, schvalovat výsledek hospodaření spolku, hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů a rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

Členskou schůzi svolává statutární orgán spolku alespoň jednou ročně. Shodne-li se alespoň třetina členů spolku na nutnosti svolat členskou schůzi, podají tito členové podnět statutárnímu orgánu, který je pak povinen svolat členskou schůzi do třiceti dnů od doručení podnětu. Pakliže statutární orgán schůzi v předepsaném termínu nesvolá, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

Pozvánku na členskou schůzi je nutno členům doručit ve lhůtě určené stanovami, jinak nejméně třicet dnů před jeho konáním, a musí obsahovat místo, čas a pořad zasedání. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí většina členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.

Do třiceti dnů od ukončení členské schůze zajistí statutární orgán spolku vyhotovení zápisu ze zasedání. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, termín konání, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a datum vyhotovení zápisu. Do zápisů z členských schůzí může nahlížet kterýkoli člen spolku za podmínek určených stanovami. Neurčí-li stanovy jinak, lze toto právo uplatnit v sídle spolku.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít