Registrace spolku

Spolek je právnická osoba, kterou upravuje zákon č. 89/2012 - nový občanský zákoník v paragrafech 214 až 302.

Spolek je založen, shodnou-li se na jeho založení nejméně 3 osoby, které mají společný zájem. Spolek lze založit i ustavující schůzí. V obou případech je nutno sepsat a schválit stanovy spolku. Z ustavující schůze musí být vyhotoven zápis a listina přítomných.

Postup registrace spolku

Spolek však je nutno následně zaregistrovat do příslušného veřejného rejstříku. Návrh na zápis do veřejného rejstříku podávají zakladatelé nebo osoba, která je k tomuto kroku zmocněna ustavující schůzí. Návrh na zápis se podává k místně příslušnému rejstříkovému soudu.

Spolkový rejstřík je jedním z veřejných rejstříků definovaných zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (hlava I, § 1, odst. 1).

V souladu s § 18 a násl. výše uvedeného zákona musí být návrhy na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku, které provádí soud, podány výlučně prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře zde na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (dále jen "inteligentní formuláře").

Náležitosti jednotlivých inteligentních formulářů upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 323/2013. Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku.

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob rovněž v § 19 stanoví, jaké přílohy musí být k návrhu na zápis do veřejného rejstříku při registraci spolku přiloženy. Obecně jsou to dokumenty, které dokládají skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Patří mezi ně především:

  • stanovy
  • zápis osvědčující průběh ustavující schůze
  • zápis o rozhodnutí ustavující schůze o schválení stanov
  • oprávnění k podnikatelské nebo jiné činnosti, pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, ledaže se toto oprávnění nevyžaduje, pokud bude podnikání spolku představovat vedlejší činnost
  • zápis o rozhodnutí o změně stanov
  • listina osvědčující právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo spolku, přičemž prohlášení vlastníka nemovitosti nesmí být starší 3 měsíců a podpis na něm musí být úředně ověřen.


© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít