Stanovy spolku

Stanovy musí být vždy v písemné formě, ale zákon nevyžaduje formu veřejné listiny (notářského zápisu), ani nemusí být opatřeny úředně ověřenými podpisy. Pro zápis do veřejného rejstříku tedy postačí dodat stanovy v písemné formě s neověřenými podpisy všech zakladatelů.

Zakladatelé spolku mohou založit spolek, shodnou-li se na obsahu stanov, které dle paragrafu § 218 nového občanského zákoníku musí obsahovat alespoň tyto údaje:

  • název spolku
  • Název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí i zkratka „z. s.“. Název spolku musí být odlišný od již existujících právnických osob, proto je potřeba název předem prolustrovat např. na www.justice.cz.
  • sídlo spolku
  • Sídlo spolku může být umístěno na jakékoli adrese, např. i na adrese trvalého bydliště jednoho člena statutárního orgánu. Ve stanovách stačí uvést pouze obec, v níž je adresa sídla umístěna. Konkrétní adresu je nutné zapsat až do veřejného rejstříku.
  • účel spolku a hlavní činnost spolku
  • uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost nesmí být hlavní činností spolku.
  • práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat
  • Stanovy by měly obsahovat, jakým způsobem vzniká a zaniká členství, druhy členství, přechod členství na nástupce, a práva a povinnosti členů. Dále mohou obsahovat výši a splatnost členského příspěvku (v případě, že chtějí mít členské příspěvky). Spolek může a nemusí vést seznam členů. Pokud seznam členů spolek povede, mělo by být ve stanovách uvedeno, jakým způsobem budou prováděny zápisy a výmazy, jak bude seznam zpřístupněn, či nebude zpřístupněn vůbec.
  • určení statutárního orgánu
  • Statutární orgán může být buďto vícečlenný, tedy kolektivní (např. výbor), nebo jednočlenný, tedy individuální (např. předseda). Stanovy mohou orgány spolku pojmenovat libovolně, nevzbudí-li tím klamný dojem o jejich povaze.

 Stanovy musí být dle zákona uloženy v úplném znění v sídle spolku.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít