Statutární orgán spolku

Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník uvádí v § 243 a následujících, jaké jsou orgány spolku. Vedle statutárního a nejvyššího orgánu, které musí mít každý spolek, mohou stanovy spolku určit, že spolek bude mít také kontrolní, rozhodčí nebo i další orgány. Názvy orgánů spolku mohou být libovolné, pokud jejich pojmenování nebude budit klamný dojem o jejich povaze.

Statutární orgán spolku může být kolektivní nebo individuální, tato skutečnost je uvedena ve stanovách a je součástí zápisu ve spolkovém rejstříku. Kolektivní statutární orgán se zpravidla jmenuje výbor spolku, individuální orgán je obvykle předseda spolku.

Členy statutárního orgánu volí a případně odvolává nejvyšší orgán spolku, pokud není ve stanovách uvedeno jinak. Funkční období členů volených orgánů spolku je pětileté, neurčí-li stanovy jiou délku funkčního období.

Stanovy také určí, za jakých podmínek je možno kooptovat nové členy do kolektivního statutárního orgánu, pokud dojde z jakéhokoli důvodu ke snížení původního počtu jeho členů.

Pokud by v průběhu existence spolku došlo k rozhodnutí o změně formy statutárního orgánu z individuálního na kolektivní nebo naopak, bylo by nutno provést změnu stanov spolku a tuto změnu pak promítnout do spolkového rejstříku.

Veškeré administrativní úkony spojené se založením spolku, volbou jeho orgánů, zápisem nového spolku do spolkového rejstříku nebo se změnou tohoto zápisu, pokud nastane v průběhu existence spolku taková potřeba, za vás profesionálně provedou experti naší poradenské firmy Profineziskovky.cz.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít