Volba orgánů spolku

Volba orgánů spolku představuje jednu ze základních součástí založení spolku. Spolek je svazek členů, kteří se dobrovolně sdružují, aby společně organizovaně vykonávali spolkovou činnost. Spolky mají nejrůznější zaměření, jejich primárním určením nikdy nesmí být činnost výdělečná. Spolky smějí podnikat pouze doplňkově a výtěžek jejich podnikání smí být použit výhradně k podpoře hlavního účelu spolku.

Zakladatelé spolku mohou spolek založit, pokud schválí stanovy spolku, jejichž nedílnou součástí je určení typu orgánů spolku, způsobu, jakým tyto orgány spolek zastupují a jaké je jejich funkční období. Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán. Spolek si může ve stanovách dále určit, že budou ustanoveny další orgány, jako je kontrolní nebo rozhodčí komise apod.; tyto orgány mohou být pojmenovány libovolně, pokud jejich název nezpůsobí klamný dojem o jejich povaze.

Statutární orgán spolku může být kolektivní nebo individuální. Kolektivním orgánem je výbor, individuální orgán je zpravidla předseda. Členy statutárního orgánu volí a odvolává nejvyšší orgán spolku, neurčí-li stanovy jinak. Nejvyšším orgánem bývá zpravidla valná hromada spolku, pokud stanovy neurčí jinak. Funkční období členů volených orgánů spolku je pětileté, neurčí-li stanovy jinak.

Ke vzniku spolku je zapotřebí, aby byl řádně zapsán do spolkového rejstříku.

K žádosti o zápis do spolkového rejstříku se přikládají vedle aktuálního znění stanov spolku další přílohy: zápis o shodě zakládajících členů spolku o obsahu stanov včetně volby orgánů, resp. jejich členů, souhlas všech osob zastoupených v orgánech spolku se svým zápisem do spolkového rejstříku a čestné prohlášení o svéprávnosti a neexistenci úpadku, Podpisy na tomto dokumentu musí být úředně ověřeny.

S administrativními náležitostmi souvisejícími s volbou orgánů spolku a dalšími úkony spojenými se vznikem spolu či změnami ve spolku se neváhejte obrátit na Profineziskovky.cz.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít