Volba předsedy spolku

Spolek patří mezi neziskové organizace. Může být založen nejméně třemi osobami vedenými společným zájmem organizovaně vykonávat určitou činnost. Hlavní činností je výhradně uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Hospodářská aktivita spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti může být pouze činností vedlejší, doplňkovou, zisk z takové činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Spolek mohou založit buď tři osoby, pokud společně schválí stanovy, nebo může navržené stanovy schválit i ustavující schůze, pokud je zakládajících členů více.

V každém případě musí být schváleny stanovy obsahující alespoň název a sídlo spolku, účel spolku, práva a povinnosti členů vůči spolku a určení statutárního orgánu.

Nejvyšším orgánem spolku je zpravidla členská schůze, neurčí-li stanovy jinak. Nejvyšší orgán pak volí další orgány spolku. Statutární orgán spolku je buď kolektivní, tedy výbor, nebo individuální, což je předseda.

Předsedu volí členská schůze a neurčí-li stanovy jinou délku funkčního období, je toto období pětileté.

Po volbě předsedy spolku je třeba podat návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku. Přílohou k návrhu je vedle znění stanov spolku rovněž zápis o shodě zakládajících členů spolku na obsahu stanov a zápis o volbě orgánů spolku, souhlas zvoleného předsedy se zápisem do spolkového rejstříku a čestné prohlášení o svéprávnosti, tento podpis musí být úředně ověřen.

S administrativními záležitostmi spojenými se zápisem do spolkového rejstříku vám kdykoli nabízí svou pomoc naše poradenská firma Profineziskovky.cz, která vše zařídí rychle, odborně a za rozumné ceny.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít