Založení spolku

Založit spolek mohou alespoň tři osoby vedené společným zájmem, a to dvěma způsoby - shodou zakladatelů na obsahu stanov, nebo usnesením ustavující schůze. V prvním případě není zapotřebí osobní schůzky. Ve druhém případě se většinou jedná o větší počet osob a je nutné svolat ustanovující schůzi minimálně 30 dnů před jejím konáním. Účastní-li se následně ustavující schůze alespoň tři osoby, mohou schválit stanovy.

Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Návrh do veřejného rejstříku je nutné vytvořit prostřednictvím inteligentního formuláře na stránkách www.justice.cz. Návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku následně podávají zakladatelé nebo osoba určená ustavující schůzí. K návrhu je nutné přiložit alespoň tyto listiny:

  • Zápis o shodě zakladatelů na obsahu stanov či zápis z ustavující schůze vč. zápisu o volbě statutárního či jiného orgánu a schválení stanov. Postačí neověřené podpisy.
  • Úplné znění stanov spolku vč. podpisů všech zakladatelů
  • Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku s úředně ověřeným podpisem (souhlas nesmí být starší 3 měsíců).
  • Čestné prohlášení o tom, že je osoba statutárního orgánu plně svéprávná a souhlas osoby s tím, že bude zapsána do veřejného rejstříku vč. úředně ověřeného podpisu
  • Vyplněný návrh na www.justice.cz v inteligentním formuláři. Pokud je návrh podáván osobně, musí být opatřen úředně ověřenými podpisy zakladatelů či osoby určené ustavující schůzí.

Podpisy lze ověřit kdekoliv u notáře nebo na kterémkoliv kontaktním místě CzechPoint za poplatek 30,- Kč/ 1 podpis.

Založení spolku je osvobozeno od soudních poplatků, proto není potřeba návrh opatřovat kolky.

Není-li spolek do veřejného rejstříku zapsán do třiceti dnů od podání návrhu na zápis a není-li v této lhůtě ani vydáno rozhodnutí o odmítnutí zápisu, považuje se spolek za zapsaný do veřejného rejstříku třicátým dnem od podání návrhu.

 Pokračuje-li spolek v činnosti i poté, co byl jeho zápis do veřejného rejstříku odmítnut, použijí se ustanovení o společnosti.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít