Zapsaný spolek - založení

Zapsaný spolek je v českém právu upraven v paragrafech 21 až 302 zákona č. 89/2012 - nový občanský zákoník.

Spolek mohou založit nejméně 3 osoby vedené společným zájmem nebo lze spolek založit i ustavující schůzí, kterou svolá zakladatel spolku. V obou případech je nutno sepsat stanovy spolku, na jejichž obsahu se musí všichni zakladatelé spolku shodnout.

Stanovy budoucího spolku musejí uvádět název spolku, který musí obsahovat slovo „spolek“ nebo „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z.s.“

Dále musí být ve stanovách uvedeno sídlo spolku, do stanov však stačí napsat město nebo obec, detailní adresa se zapisuje až do spolkového rejstřík.

Zásadní součástí stanov je pak informace o účel a hlavní činnosti spolku. Je nutno uvést také vedlejší činnost spolku, pokud se s ní počítá.

Stanovy rovněž určují podmínky členství ve spolku: členem spolku může být fyzická i právnická osoba, ve stanovách bude uvedeno, jaké druhy členství přicházejí v úvahu, jakým způsobem vzniká i zaniká členství včetně možnosti přechodu členství na nástupce a také práva a povinnosti členů. Spolek může nebo nemusí vést seznam členů, i tato skutečnost by se měla ve stanovách uvést.

Ve stanovách se též uvádí systém orgánů, zda bude statutární orgán individuální nebo kolektivní, pojmenování a působnost orgánů, počet členů, jejich funkční období, zda bude zřízena např. kontrolní a rozhodčí komise. Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku.

Z ustavující schůze musí být vyhotoven zápis a listina přítomných.

Za vznik spolku je potom považován den zápisu do veřejného rejstříku.


© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít