Změna předsedy spolku

Předseda spolku je individuálním statutárním orgánem spolku. Jeho jméno je zapsáno ve spolkovém rejstříku. Je zvolen nejvyšším spolkovým orgánem, kterým je zpravidla členská schůze spolku, neuvádí-li stanovy spolku jinak.

Předseda spolku je zpravidla volen na pětileté funkční období, opět ale mohou stanovy určit, že funkční období bude mít jinou dobu trvání.

Po uplynutí funkčního období dojde k volbě nového předsedy, který byl zvolen při založení spolku. Mandát předsedy spolku však pochopitelně může být ukončen i před uplynutím funkčního období, na něž byl zvolen. Předseda může rezignovat na svůj mandát např. ze zdravotních důvodů nebo i z řady jiných, třeba i osobních důvodů. Může být odvolán nejvyšším orgánem spolku např. pro vyslovení nedůvěry, může dokonce v průběhu funkčního dojít k jeho úmrtí.

Ve všech uvedených případech je samozřejmě nutno zvolit předsedu nového.

Nového předsedu opět volí členská schůze nebo jiný nejvyšší orgán spolku tak, jak určují stanovy. Pokud nový předseda svou nominaci přijme, je třeba tuto skutečnost promítnout do veřejného rejstříku. Návrh na zápis změny do veřejného rejstříku pak obsahuje také zápis z jednání nejvyššího orgánu, tedy zpravidla členské schůze, kde je uvedena informace o volbě nového předsedy, a současně prohlášení nového předsedy spolku o způsobilosti k výkonu funkce a souhlasu se zápisem do spolkového rejstříku s úředně ověřeným podpisem.

S administrativními záležitostmi spojenými se změnou zápisu ve spolkovém rejstříku vám kdykoli nabízí svou pomoc naše poradenská firma Profineziskovky.cz, která vše zařídí rychle, odborně a za rozumné ceny.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít