Co je to Svěřenský fond?

Institut svěřenského fondu vznikl s novým občanským zákoníkem v České Republice v roce 2014. V zahraničí se těší velké oblibě již delší dobu pod pojmem „trust“ a český zákonodárce se při jeho sestavování inspiroval zejména v občanském zákoníku frankofonní kanadské provincie Québec z roku 1994.

Svěřenský fond je forma správy majetku vyčleněného z vlastnictví zakladatele za určitým účelem smlouvou nebo pořízením pro případ smrti. Účel může být veřejně prospěšný nebo soukromý, není ale vyloučen ani smíšený účel.

S majetkem vloženým do svěřeneckého fondu nakládá a spravuje jej zakladatelem zvolený svěřenský správce. Vyčleněním majetku do svěřenského fondu ztrácí zakladatel kontrolu nad majetkem. Vyčleněný majetek tedy nadále nemá přímého vlastníka, ale pouze správce, který sice není vlastníkem majetku, ale k tomuto majetku vykonává vlastnická práva. Tento majetek tedy není ve vlastnictví správce, zakladatele, ani osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno.

Svěřenský fond se svojí formou nejblíže přibližuje nadaci, není však právnickou osobou. Jedná se pouze o vymezenou část majetku spravovanou svěřenským správcem.

Svěřenský fond vzniká zápisem do evidence svěřenských fondů. Pokud byl zřízení pořízením pro případ smrti, vznikne smrtí zůstavitele. Do evidence se tedy následně zapisuje až po svém vzniku.

Svěřenský fond musí mít vlastní označení, které musí obsahovat slova „svěřenský fond“ a vyjadřovat jeho účel.

Novela občanského zákoníku zavedla od 1.1.2018 povinnost, zapisovat svěřenské fondy do evidence svěřenských fondů. Svěřenské fondy, které vznikly před tímto datem bylo povinné zapsat do evidence svěřenských fondů do 1.7.2018.

Příklady důvodů založení svěřenského fondu:

  • Udržení rodinné firmy pomocí svěřenského fondu, pokud děti nejsou nejlepšími manažery.
  • Převod majetku na vnoučata, pokud zakladatel nechce, aby ho získali jeho děti
  • Ochrana nashromážděného majetku před riziky, které mohou plynout z podnikání (např. exekuce, úpadek, právní spory atd.)
  • Ochrana majetku před osobními riziky (např. rozvod)© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít