Daně a vedení účetnictví svěřenských fondů

Svěřenský fond sice není právnickou osobou, která nemá právní osobnost ani sídlo, je však daňovým subjektem a v daňovém řízení se na něj jako na právnickou osobu hledí.

Místní příslušnost nemůže být stanovena tak jako u právnických osob dle sídla, proto je určeným místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 7. Tato místní příslušnost se nevztahuje k dani z nemovitostí, u které se příslušný finanční úřad stanoví dle polohy zdaňované nemovitosti.

Svěřenské fondy mají registrační povinnost. Registrační řízení probíhá stejným způsobem jako u jiných daňových subjektů. V zákonem stanovených případech je svěřenský správce povinen podat přihlášku k registraci pro právnické osoby. K registraci je nutné doložit doklad o datu vzniku svěřenského fondu a další doklady prokazující údaje uvedené v přihlášce k registraci. Dále je nutné uvést údaje týkající se svěřenského správce.

Správce daně následně vydá rozhodnutí o registraci a přidělí svěřenskému fondu daňové identifikační číslo.

Na vyčlenění majetku do svěřenského fondu a zvýšení majetku svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti se hledí jako na vklad do obchodní korporace, proto se nejedná o příjem zdanitelný daní z příjmů.

Zisk fondu se zdaňuje sazbou 19 %. V případě výplaty ze zisku fondu obmyšlenému (právnické osobě) se uplatní srážková daň ve výši 15 %. Při výplatě z majetku vyčleněného do svěřenského fondu obmyšlenému (právnické osobě) se zdaní sazbou 19 % a v případě založení fondu pro případ smrti nebo zvýšení majetku fondu pořízením pro případ smrti je bezúplatný příjem obmyšleného od daně osvobozen.

Pro účely daní z příjmů platí, že při plnění ze svěřenského fondu se nejdříve plní ze zisku fondu a až poté z ostatního majetku.

 Svěřenský fond se řadí mezi účetní jednotky a je povinen vést účetnictví. Za vedení účetnictví svěřenského fondu odpovídá jeho správce a v případě, že je správců několik, tak odpovídají společně a nerozdílně.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít