Statut svěřenského fondu

Co je statut svěřenského fondu?

Statut svěřenského fondu je dokument, kterým je definován účel a celé fungování svěřenského fondu a který je právně závazný pro všechny zúčastněné strany. Z toho důvodu je nutno věnovat mu při jeho formulaci náležitou pozornost.

Jak by měl status svěřenského fondu vypadat?

Status svěřenského fondu musí mít formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu, a musí v souladu s § 1452 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. obsahovat minimálně následující údaje:

  • označení svěřenského fondu,
  • označení majetku, který tvoří svěřenský fond při jeho vzniku,
  • vymezení účelu svěřenského fondu,
  • podmínky pro plnění ze svěřenského fondu,
  • údaj o době trvání svěřenského fondu; není-li uvedena, platí, že fond byl zřízen na dobu neurčitou,
  • má-li být ze svěřenského fondu plněno určité osobě jako obmyšlenému, určení této osoby, nebo způsobu, jak bude obmyšlený určen, a
  • počet svěřenských správců a způsob jejich jednání.

Vedle splnění zákonných požadavků je v zájmu každého zakladatele svěřenského fondu, aby status obsahoval také co nejpřesnější popis jeho osobní představy o fungování a strategii fondu, aby tak budoucím generacím usnadnil dodržet základní vizi zakladatele.

Lze provést změnu statutu fondu po zápisu?

V průběhu existence svěřenského fondu může nastat situace, jejíž řešení není v souladu se statutem možné, nebo dojde k legislativním změnám, na něž musí statut reagovat.

V takovém případě je možno požádat soud o změnu statutu, změny by však neměly být v rozporu se základní vizí fondu a měly by jeho správě prospívat. Po změně statutu musí svěřenský fond i nadále odpovídat svému účelu, původnímu poslání a být v souladu s původní vůlí zakladatele.


© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít