Co je to ústav?

Ústav je nová forma právnické osoby, která vznikla až s novým občanským zákoníkem v roce 2014, ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. Ústav je proto vhodnou formou především pro poskytovatele sociálních a jiných různých druhů veřejně prospěšných služeb.

Ústav je obdobou dříve obecně prospěšné společnosti, kterou již ale není možné zakládat. Stávající veřejně prospěšné společnosti ale mohou nadále fungovat bez transformace. Není však možné zakládat nové veřejně prospěšné společnosti.

Ústav není členskou organizací jako spolek a funguje spíše na zaměstnaneckém principu.

Ústav provozuje činnost za předem stanovených podmínek, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné bez diskriminačního omezení, přičemž lze charakterizovat skupiny osob, kterým budou služby poskytovány.

Provozuje-li ústav obchodní závod nebo jinou vedlejší činnost, nesmí být provoz na újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Právní úprava ústavu se řídí ustanoveními pro nadace, ovšem s výjimkou ustanovení o nadační listině a nadačním kapitálu.

Statutárním orgánem ústavu je ředitel, popř. osoba s podobným označením. Ředitel nemůže být zároveň členem správní rady či dozorčí rady, byla-li zřízena, případně jiného orgánu obdobné povahy.

Dalším povinným orgánem je správní rada, kterou jmenuje a odvolává zakladatel, neurčuje-li zakladatelské právní jednání jinak. Správní rada volí a odvolává ředitele a dohlíží na výkon jeho působnosti. Správní rada rozhoduje o právních jednáních ústavu vůči řediteli. Správní rada schvaluje rozpočet, účetní závěrky a výroční zprávy ústavu. Může být zřízena i dozorčí rada, ale člen dozorčí rady nemůže být zároveň členem správní rady.

 Ústav nemá tak jako spolek členy, proto nemá možnost stanovit členské příspěvky. Ústav je ale povinen uvést v zakladatelském právním jednání údaj o výši vkladu.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít