Zakládací listina ústavu

Ústav se zakládá zakládací listinou nebo pořízením pro případ smrti. Zakladatelské právní jednání nemusí být ve formě veřejné listiny, tedy notářského zápisu a musí obsahovat alespoň tyto údaje:

  • Zakladatel ústavu
  • Zakladatelem ústavu může být jak fyzická, tak právnická osoba. Zakladatelem může být i organizační složka státu. Jedná se o osobu, která ústav založí a dále se může např. jako ředitel nebo člen správní rady podílet na správě ústavu. Dále může i po založení ústavu dělat změny zakladatelské listiny.
  • Název ústavu
  • Název ústavu musí obsahovat slova „zapsaný ústav“, postačí však zkratka „z. ú.“
  • sídlo ústavu
  • zákon neuvádí žádnou specifikaci ohledně sídla ústavu. Ani v ustanovení o nadaci není nijak zvlášť sídlo specifikováno, proto lze na sídlo ústavu použít obecná ustanovení o právnických osobách, která přímo stanoví, že sídlo právnické osoby může být i v bytě, pokud to nenaruší klid a pořádek v domě. V zakladatelské listině je možné uvést pouze název obce, ve které se sídlo ústavu nachází. V návrhu na zápis se však uvádí plná adresa. Tento postup je výhodný tehdy, pokud v budoucnu adresu sídla měníte v rámci obce. Nemusíte provést změnu zakladatelské listiny, ale pouze podáte návrh na změnu do veřejného rejstříku.
  • účel ústavu vymezením předmětu jeho činnosti, popřípadě i předmět jeho podnikání
  • účelem ústavu může být typicky sociální či jiná služba např. poskytování zdravotních a sociálních služeb a souvisejících vzdělávacích aktivit
  • údaj o výši vkladu, popřípadě o jeho nepeněžitém předmětu
  • není stanovena minimální povinná výše
  • počet členů správní rady i jména a bydliště jejích prvních členů a
  • podrobnosti o vnitřní organizaci ústavu, nevyhradí-li se její úprava statutu ústavu.

Podpisy zakladatelů ústavu na zakládací listině nemusí být ověřené.

 Ústav může založit více zakladatelů, kteří se ale považují za jediného zakladatele a musejí jednat jednomyslně.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít